G vrh potomstvo II

 
5. týždeň 6. týždeň 7. týždeň 8. týždeň


suka nar. 640 g GULA Bernesse di Remata 

 5.týždeň:4,9 kg


 6.týždeň: 6,4 kg

 

7. týždeň : 7,7 kg


8. týždeň 

suka nar. 600g GALAXY Bernesse di Remata 
5. týždeň: 4,7 kg

    6. týždeň:  6 kg

 

7. týždeň:6,7 kg


8. týždeň:

suka nar. 580 g GRETA GARBO Bernesse di Remata 
5. týždeň 4,5 kg 
 

6. týždeň  6 kg 

 

7. týždeň: 7,1 kg


8. týždeň

suka nar. 570 g GINGER Bernesse di Remata 
5.týždeň 4,4 kg

6.týždeň 5,8 kg

 

7. týždeň: 7,2 kg


   8. týždeň

suka nar.520 g GINEVRA Bernesse di Remata 
5.týždeň 4,9 kg

6. týždeň 6,5 kg

 

7. týždeň: 7,5 kg


8. týždeň

suka nar. 440 g GUCCI Bernesse di Remata
5. týždeň 4,2 kg

6. týždeň 5,4 kg

 

7. týždeň: 6,5 kg


8.týždeň


suka nar. 370 g  GARA Bernesse di Remata 
5. týždeň 3,5 kg
6. týždeň 4,8 kg

 

 

7. týždeň 6 kg


8. týždeň

pes  nar. 600 g GRIZLY Bernesse di Remata 

 5.týždeň:  5,8 kg

 

   6.týždeň:  6,8 kg

 

 

7. týždeň: 8,4 kg


8. týždeň

pes nar. 600 g GARY Bernesse di Remata 
5. týždeň 5 g 

6. týždeň  6,8 kg 

 

 

7. týždeň 7,6 kg


8. týždeň

pes nar. 520 g GENTLEMAN Bernesse di Remata 
 5.týždeň:   5 kg6. týždeň 6,1 kg

 

7. týždeň: 7,6 kg


8. týždeň:

pes nar. 380 g GARGAMEL Bernesse di Remata 
5. týždeň 3,5 kg

6.týždeň 4,5 kg

 

7. týždeň : 5,5 kg


8. týždeň: