F vrh nar. 26.10.2016

potomstvo / progeny 1-5 wk.

potomstvo / progeny 6 - wk.

 

rodokmeň

1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň
         


Fibie nar. 620 g 

Bernesse di Remata 

 1.týždeň:1180 g


Fibie Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň:1780 g

  
Fibie Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň: 2400 g


Fibie Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň: 3180g


Fibie Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň:4200 g
         

 Famous Kira nar. 660 g
Bernesse di Remata 

 1.týždeň:  1190 g

 Famous Kira
Bernesse di Remata 

váha 2.týždeň:1700 g

 Famous Kira
Bernesse di Remata 

váha 3.týždeň: 2410 g

 Famous Kira
Bernesse di Remata 

váha 4.týždeň:3360 g

Famous Kira Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň:4600 g
         


    Fantazia  nar. 640 g

Bernesse di Remata 
 1.týždeň:1100  g


   Fantazia   

Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň:1600g


    Fantazia

 Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň: 2380 g


   Fantazia   

Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň: 3120 g


    

Fantazia

Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň: 4500 g

         

Fanny nar. 640 g
Bernesse di Remata 

 1.týždeň: 1170  g


Fanny
Bernesse di Remata 

váha 2.týždeň: 1750 g


Fanny
Bernesse di Remata 

váha 3.týždeň: 2480 g


Fanny
Bernesse di Remata 

váha 4.týždeň: 3300 g


Fanny
Bernesse di Remata 

váha 5.týždeň:4300g
         

Fatyma nar. 600 g
Bernesse di Remata 
 1.týždeň: 1300 g


Fatyma
Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň:1870g
  

Fatyma
Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň:  2600 g


Fatyma
Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň:  3420g


Fatyma
Bernesse di Remata 
váha 5.týždeň:  4500g
         

Frodo nar. 620 g.
Bernesse diRemata 
1.týždeň: 1200 g

   Frodo
Bernesse di Remata 
váha 2.týždeň:2010g


Frodo
Bernesse di Remata 
váha 3.týždeň: 2610 g

 
Frodo
Bernesse di Remata 
váha 4.týždeň:3510g

 
Frodo
Bernesse di Remata 

váha 5.týždeň:4600 g